• 0.63577200_1331151850_imagefor_2.jpg
 • 0.84534600_1331151860_imagefor_2.jpg
RODZICE RADA RODZICÓW

RADA RODZICÓW

NUMER KONTA BANKOWEGO RADY RODZICÓW:

RADA RODZICÓW
Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących
w Skierniewicach
ul. M. Konopnickiej 5
96-100 Skierniewice
NIP: 836-155-58-64

Numer konta bankowego:

85 1020 4580 0000 1702 0134 3805


Regulamin Rady Rodziców Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach

§1

 

Postanowienia ogólne

1. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów szkoły (także prawnych opiekunów). Działa na podstawie ustawy Prawo Oświatowe z dn. 14.12.2016r, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

2. Radę Rodziców tworzą pojedynczy przedstawiciele oddziałów wybranych w tajnych wyborach przez rodziców uczniów danego oddziału.

3. Kadencja Rady Rodziców trwa rok, a wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu. W wyborach, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

4. Rada Rodziców jest społecznym, samorządnym przedstawicielem ogółu rodziców uczniów współpracującym z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organizacjami nadzorującymi szkoły, organizacjami i instytucjami uczestniczącymi w realizacji zadań szkoły.


§2

Kompetencje i uprawnienia Rady Rodziców

 

1. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

2. Rada Rodziców w uzasadnionych przypadkach, wyłącznie z początkiem roku szkolnego wnioskuje o dokonanie zmian w szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników obowiązującym przez 3 lata szkolne.

3. Rada Rodziców opiniuje szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników przedstawiony przez Radę Pedagogiczną.

4. Do kompetencji Rady Rodziców należy opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.

5. Rada Rodziców wystawia opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Dyrektora zawiadomienia o dokonanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego.

6. Do kompetencji Rady Rodziców należy opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły.

7. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania zgody Dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.

8. Przedstawiciel Rady Rodziców uczestniczy-wchodzi w skład zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od wystawionej mu oceny pracy w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania.

9. Przedstawiciel Rady Rodziców uczestniczy-wchodzi w skład zespołu rozpatrującego odwołanie dyrektora od wystawionej mu oceny pracy w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

10. Rada Rodziców jest uprawniona do uczestniczenia w składzie komisji konkursowej na Dyrektora szkoły poprzez wytypowanie dwóch, swoich przedstawicieli.

11. Uprawnienia w imieniu Rady Rodziców w pkt.1-10 §2 przejmuje Zarząd.

 

§ 3

Zadania Rady Rodziców (uchwalanie uchwał).

1. Rada Rodziców uchwala:

a) regulamin swojej działalności

b) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady

c) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rad Oddziałowych i Rady Rodziców szkoły.

2. Rada Rodziców uchwala w formie uchwał, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli.

3. Rada Rodziców uchwala w formie uchwały, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

4. W przypadku gdy istnieje już opracowany przez Radę Pedagogiczną program wychowawczy i program profilaktyki, Rada Rodziców po zapoznaniu się z nim może go zaakceptować lub wnioskować o jego zmianę w części lub całości.

5. Forma uchwalania i zatwierdzania nowych programów: profilaktyki, wychowawczego

a) Rada pedagogiczna przekazuje w formie pisemnej projekt programu. wychowawczego szkoły i programu profilaktyki Radzie Rodziców

b) Rada Rodziców w terminie do 14 dni zapoznaje się z treścią projektów i nanosi stosowne uwagi.

c) Wersję ostateczną dopracowują przedstawiciele Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w terminie 7 dni.

d) Uzgodnione programy Rada Rodziców przyjmuje uchwałą.

6. Udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu oraz organizacjom młodzieżowym i społecznym działającym na terenie szkoły.

7. Wspomaganie działalności szkoły mające na celu podnoszenie poziomu nauczania, wychowanie, doskonalenie umiejętności uczniów.

8. Uchwala plan działalności Rady Rodziców na dany rok szkolny.

9. Członkowie Rady Rodziców zobowiązani są do przedstawiania sprawozdań

z działalności Rady przed rodzicami oddziałów, których są przedstawicielami.

10. Współpraca z środowiskiem lokalnym i zakładami pracy.

11. Upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo- wychowawczych rodziny.

12. Aktywizowanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki oraz udzielania w tym zakresie pomocy szkole.

13. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla potrzeb szkoły.

14. Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał.

a) uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów osób obecnych na zebraniu, w głosowaniu jawnym;

b) uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym;

 

§4

Wewnętrzna struktura i tryb pracy Rady Rodziców

 

1. Pierwsze posiedzenie powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.

2. Podstawowym organem Rady Rodziców jest Zarząd, a w jego skład wchodzą:

a) przewodniczący

b) zastępca przewodniczącego

c) sekretarz

d) skarbnik

e) członkowie Zarządu.

3. Rada Rodziców na pierwszym zebraniu rozpoczynającym kadencję, w głosowaniu jawnym lub tajnym, zwykłą większością głosów osób obecnych na zebraniu wybiera Zarząd Rady Rodziców szkoły w liczbie od 7 do 10 osób z zachowaniem zasady, że będą to przedstawiciele klas:I-III ZSSO SP5, IV-VI ZSSO SP5, ZSSO G2, ZSSO LO

4. Zarząd Rady Rodziców konstytuuje się na drodze wyborów jawnych powołując ze swego grona:

a) przewodniczącego Rady Rodziców

b) zastępcę przewodniczącego

c) sekretarza

d) skarbnika

e) członków zarządu

5. Rada Rodziców działa w ramach komisji problemowych. Liczbę komisji, skład osobowy i zakres działania ustala Zarząd Rady.

6. W skład komisji wchodzą członkowie Zarządu, a także dopuszcza się udział innych osób i członków Rady Rodziców.

7. Zarząd jest organem przedstawicielskim i wykonawczym Rady Rodziców.

8. Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 Rady, oraz na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego.

9. O terminie zebrań Rady Rodziców powiadamia Zarząd za pośrednictwem wychowawców, drogą telefoniczną lub elektroniczną.

10. Organem kontrolującym prawidłowość działania Zarządu Rady Rodziców jest Komisja Rewizyjna, w składzie co najmniej 3 osobowym, powołana na pierwszym zebraniu Rady Rodziców.

11. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają członkowie Komisji ze swojego grona, na pierwszym zebraniu rozpoczynającym kadencję.

12. W posiedzeniach Rady Rodziców i Zarządu może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor lub inne zaproszone osoby.

13. Posiedzenia Rady są protokołowane, a protokoły przyjmowane na koniec posiedzenia.

14. Prawa i obowiązki członków Rady Rodziców

a) Członkowie Rady mają prawo:

dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych

wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły

głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę

b) Członkowie Rady Rodziców mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach i pracach Rady.

 

§5

Zakres kompetencji Zarządu i organów wchodzących w jego skład oraz Komisji Rewizyjnej

 

1. Zarząd Rady Rodziców:

a) reprezentuje Radę i ogół rodziców uczniów wobec dyrektora i innych organów szkoły oraz na zewnątrz;

b) jest organem wykonawczym Rady;

c) koordynuje działalność Oddziałowych Rad Rodziców;

d) informuje Radę o swojej działalności oraz sposobie załatwienia zgłoszonych wniosków;

e) sprawuje nadzór nad pracami komisji problemowych;

f) opracowuje plan pracy, uwzględniając zadania zgłoszone przez Radę Rodziców;

g) decyduje o działalności finansowo- gospodarczej, dysponuje funduszami;

h) odbywa zebrania w stałym terminie lub na wniosek Dyrektora szkoły

w miarę potrzeb;

i) składa okresowe sprawozdania z działalności przed ogólnym zebraniem Rady Rodziców;

j) kieruje bieżącymi pracami Rady w okresie między zebraniami, w tym gospodarką finansową;

k) realizuje opracowany plan pracy;

l) wykonuje uchwały Rady, a także podejmuje decyzje dotyczące działalności zakresu i realizacji zadań finansowo-gospodarczych;

m) opiniuje dorobek zawodowy nauczycieli za okres stażu z uwzględnieniem uwag rad oddziałowych;

n) zaprasza dyrektora szkoły i inne zainteresowane osoby na zebrania;

o) podejmuje decyzje o zatrudnieniu osób, niezbędnych dla realizacji zadań Rady;

p) dokumentuje swoje zebrania i podejmowane podczas nich czynności

w formie protokołu, wszelką dokumentację przechowuje w sekretariacie szkoły

2. Przewodniczący Rady Rodziców:

a) reprezentuje Radę i ogół rodziców uczniów wobec dyrektora i innych organów szkoły oraz na zewnątrz;

b) kieruje całokształtem prac Rady;

c) przydziela zadania i obowiązki poszczególnym członkom Zarządu;

d) zwołuje i prowadzi zebrania Rady Rodziców oraz Zarządu;

e) podpisuje uchwalone dokumenty;

f) przekazuje uchwalone dokumenty zainteresowanym np. dyrektorowi, radzie pedagogicznej;

g) podpisuje protokoły;

h) podpisuje czeki i dokumenty księgowe;

i) określa zakres zadań dla komisji stałych i doraźnych;

j) kieruje działalnością finansowo-gospodarczą;

k) współdziała ze wszystkimi członkami Rady;

l) przedstawia sprawozdania finansowe z działalności Rady na ostatnim posiedzeniu danej kadencji;

3. Zastępca przewodniczącego:

a) podpisuje protokoły z zebrań;

b) wspomaga przewodniczącego w obowiązkach, a w razie nieobecności przejmuje je;

4. Sekretarz:

a) zapewnia właściwą organizację pracy Rady;

b) przygotowuje organizacyjnie zebrania Zarządu i Rady Rodziców;

c) nadzoruje terminowość prac komisji;

d) opracowuje harmonogram prac i zebrań;

e) kieruje realizacją harmonogramu;

f) prowadzi korespondencję i sporządza protokoły zebrań;

g) podpisuje protokoły zebrań, które przyjmowane są na koniec zebrań;

5. Skarbnik:

a) podpisuje dokumenty dotyczące działalności finansowo-gospodarcze;

b) podpisuje czeki;

c) wypełnia obowiązki określone przepisami prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości;

d) podpisuje protokoły zebrań;

6. Komisja Rewizyjna:

a) czuwa nad zgodnością działalności poszczególnych organów Rady Rodziców zgodnie z regulaminem i obowiązującymi przepisami;

b) przynajmniej raz w roku kontroluje działalność w zakresie zgodności z przepisami regulaminu, przyjętym planem i uchwałami Rady Rodziców;

c) przynajmniej raz w roku kontroluje działalność finansowo-gospodarczą w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości;

d) składa sprawozdania z przeprowadzonych kontroli, łącznie z wnioskami pokontrolnymi Zarządowi i Radzie Rodziców;

e) opiniuje roczne sprawozdania finansowe Rady;

f) wykonuje inne zadania kontrolne zlecone przez Radę;

g) dokumentuje swoje zebrania i podejmowane podczas nich czynności w formie protokołu, który przekazuje do dokumentacji;

 

§6

Fundusze Rady Rodziców

 

1. Rada Rodziców w celu wspierania działalności statutowej szkoły gromadzi fundusze na koncie bankowym i kasie, z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

2. Wysokość stawki rocznej ustalona jest przez Radę Rodziców w formie uchwały na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym.

3. Wpłata składki (do sekretariatu szkoły) może odbywać się w dwóch ratach

z zachowaniem terminów: I rata - koniec grudnia, II rata - do końca marca danego roku szkolnego.

4. Uchwalenie przez Zarząd Rady Rodziców skali procentowej jaką każdy oddział klasowy może wykorzystać zgodnie z regulaminem, a jaki zostaje do dyspozycji Rady.

5. Rada Rodziców na podstawie umowy-zlecenia powierza prowadzenie rachunkowości osobie nie będącej członkiem Rady Rodziców.

Do obowiązków tej osoby należy prawidłowe i zgodne z ogólnie obowiązującymi przepisami, prowadzenie dokumentacji finansowej, składania sprawozdań finansowych, prowadzenie rozliczeń gotówkowych. Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem zatwierdza dwóch członków Zarządu Rady Rodziców, w tym przewodniczący lub skarbnik.

6. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Zarząd Rady Rodziców poprzez dwie spośród upoważnionych osób. Do dysponowania środkami na rachunku bankowym upoważnia się przewodniczącego i skarbnika.

7. Rada Rodziców współpracuje ze szkolnym kołem TPD, którego środki finansowe znajdują się na koncie Rady Rodziców.

8. Wydatkowanie gromadzonych funduszy wraz z odsetkami musi być zgodne z celami określonymi przez Radę, mającymi dobro uczniów, wychowanie i bezpieczeństwo np:

a) udzielać pomocy i wsparcia Samorządowi Uczniowskiemu

b) udzielać pomocy i wsparcia bibliotece szkolnej, pracowniom komputerowym

i innym,funkcjonującym w strukturze szkoły

c) udzielać pomocy materialnej lub rzeczowej uczniom znajdującym się

w trudnych sytuacjach życiowych, dofinansowywanie wycieczek

d) zakupić nagrody w celu uhonorowania uczniów i innych osób, zasłużonych dla szkoły

e) ufundować jednorazowe stypendia dla uczniów z wybitnymi osiągnięciami edukacyjnymi

f) zakupić nagrody dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, nagrody na zakończenie roku szkolnego, finalistów konkursów, sportowców

g) dofinansować imprezy kulturalno-rozrywkowe związane ze szkolnymi tradycjami np.choinka, Dzień Dziecka, dyskoteka

h) dofinansowywać dodatkowe zajęcia pozalekcyjne

i) może po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora szkoły sfinansować wskazany obszar działalności szkoły środkami funduszu Rady Rodziców

j) może zatrudniać nauczycieli do prowadzenia zajęć dodatkowych, ważnych punktów realizacji zadań szkoły, a nie mieszczących się w planie nauczania

k) może zatrudniać - opłacać osoby wspierające ją w regulaminowej działalności (np. w prowadzeniu księgowości), ale tym samym staje się zleceniodawcą i płatnikiem zaliczki podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odpowiednich składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

l) może finansować zakupy okazjonalne np. kwiaty na zakończenie roku szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej

m) wydatki administracyjne np. druki, segregatory, papier

 

§7

Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Regulamin został zatwierdzony na Radzie Rodziców w dniu 20 września 2016 r.

Przewodniczący Rady Rodziców:

Leszek Jek

ORDYNACJA WYBORCZA

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do

Rad Oddziałowych i Rady Rodziców szkoły.

 

 1. Wybory do Rady Oddziałowej i Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.

 2. Wybory przeprowadza Rada Oddziałowa z poprzedniego roku szkolnego, bądź wychowawca.

 3. Powyższe wybory powinny mieć charakter tajny.

 4. W wyborach, o których mowa, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic (opiekun prawny).

 5. Rada Oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności Rady Oddziałowej decydują rodzice danego oddziału.

 6. Do Rady Oddziałowej wchodzą ci kandydaci, którzy uzyskali kolejno, największą liczbę głosów.

 7. Do Rady Rodziców szkoły wchodzi 1 osoba - przedstawiciel Rady Oddziałowej. Reprezentant oddziału w Radzie Rodziców pozostaje członkiem Rady Oddziałowej jak również pełni rolę łącznika z Radą Oddziałową, a poprzez nią z całą klasą.

 8. Sposób przeprowadzenia wyborów do Rad Oddziałowych:

  1. kandydaci do Rady Oddziałowej zgłaszani są poprzez osoby uczestniczące w zebraniu,
   w tym również wychowawcę klasy. Wyrażają ustną zgodę.

  2. powołanie komisji skrutacyjnej liczącej 2-3 osoby, czuwającej nad prawidłowością wyborów.

  3. komisja przygotowuje karty do głosowania i wypisuje w kolejności alfabetycznej zgłoszonych kandydatów na tablicy.

  4. każdy z głosujących wpisuje nazwiska bądź numery wybranych przez siebie kandydatów.

  5. komisja zbiera i liczy głosy.

  6. komisja z przeprowadzonych wyborów sporządza protokół, ogłasza wyniki i niszczy karty do głosowania.

  7. wybrany członek Rady Rodziców-przedstawiciel Rady Oddziałowej przekazuje protokół do dokumentacji Rady Rodziców szkoły.

 9. W przypadku równej ilości głosów kandydatów do Rady Oddziałowej Komisja Skrutacyjna zarządza dodatkowe głosowanie już tylko na te osoby.

 10. W przypadku rezygnacji wybranego przedstawiciela Rady Rodziców, jego obowiązki przejmuje inny członek Rady Oddziałowej.

 

Przewodniczący Rady Rodziców:

Leszek Jek

ZARZĄD RADY RODZICÓW 2018/2019

ZARZĄD  RADY  RODZICÓW  2018/2019

email:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


LESZEK  JEK  -  PRZEWODNICZĄCY

IWONA  WACŁAWEK  - Z-CA  PRZEWODNICZĄCEGO

ANETA  NAGÓRSKA  -  SEKRETARZ

MARCIN  ZIOMBSKI  -  SKARBNIK

ALINA SIEJKOWSKA  -  CZŁONEK

KATARZYNA  NIEDZIELSKA  -  CZŁONEK

MAGDALENA  TROJAN  -  CZŁONEK

ARKADIUSZ  CZĘSTOCHOWSKI  -  CZŁONEK

MICHAŁ RUTKOWSKI – CZŁONEK

AGATA BERGANDER – SMOLAREK - CZŁONEK

 

ZARZĄD RADY RODZICÓW 2017/2018

ZARZĄD  RADY  RODZICÓW  2017/2018

 

 1. LESZEK  JEK  -  PRZEWODNICZĄCY
 2. IWONA  WACŁAWEK  - Z-CA  PRZEWODNICZĄCEGO
 3. ANETA  NAGÓRSKA  -  SEKRETARZ
 4. MARCIN  ZIOMBSKI  -  SKARBNIK
 5. ARKADIUSZ  CZĘSTOCHOWSKI  -  CZŁONEK
 6. AGNIESZKA  JANUS  -  CZŁONEK
 7. KATARZYNA  NIEDZIELSKA  -  CZŁONEK
 8. MAGDALENA  TROJAN  -  CZŁONEK
 

KONTAKT

RADA RODZICÓW
Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących
w Skierniewicach
ul. M. Konopnickiej 5
96-100 Skierniewice
NIP: 836-155-58-64

UWAGA!
Numer konta bankowego:

85 1020 4580 0000 1702 0134 3805