REGULAMIN XII MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO „AS ORTOGRAFII”

 

I. Organizator konkursu

ZSSO Szkoła Podstawowa nr 5 w Skierniewicach, ul. M. Konopnickiej 5 tel. 46- 833-20-67

II. Cele konkursu

- kształtowanie umiejętności i nawyku bezbłędnego pisania,

- sprawne posługiwanie się zasadami ortografii,

- integracja środowisk szkolnych.

III. Uczestnicy konkursu

Uczniowie klas II i III SP

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie

Nauczyciele typują po dwóch uczniów z poziomu klas II i III reprezentujących szkołę na szczeblu międzyszkolnym. Kartę zgłoszenia należy wysłać na adres szkoły do dnia 10 maja 2017 r. z dopiskiem „AS ORTOGRAFII”.

V. Przebieg konkursu

Konkurs odbędzie się 15 maja 2017 r. o godz. 11.00 w ZSSO w Skierniewicach. W pierwszej części konkursu dzieci piszą dyktando (temat: „Przyjaźń”), w drugiej rozwiązują test ortograficzny. Czas trwania konkursu ok. 60 minut. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, a zdobywcy pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w kategorii klas II i III dodatkowo nagrody książkowe. Uczniowie, którzy uzyskają bardzo dobry wynik w konkursie otrzymają nagrody pocieszenia. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród  nastąpi 22 maja 2017 r.  o godz. 12.45 Rodzice uczestników konkursu oraz opiekunowie uczniów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) dla potrzeb konkursu, do zamieszczenia wizerunku i danych w środkach masowego przekazu oraz na stronie internetowej Organizatora.

Organizatorki konkursu:

Grażyna Łapińska

Ewa Szymańska

Katarzyna Kowalska

Mariola Białkowska

Sylwia Koriat

Bogumiła Kamińska