^Powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

NA TERENIE SZKOŁY OBOWIĄZUJE ZAKAZ WSTĘPU OSÓB, KTÓRYCH OBECNOŚĆ NIE JEST KONIECZNA DO ZAPEWNIENIA REALIZACJI ODBYWAJACYCH SIĘ ZAJĘĆ.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/22

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne;

2) zasiłek szkolny.

Komu przysługuje pomoc materialna?

Pomoc materialna przysługuje zamieszkałym na terenie Miasta Skierniewice:

1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych
o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Kto może ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej?

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:

1) wniosek rodziców (w przypadku ucznia niepełnoletniego);

2) wniosek pełnoletniego ucznia (w przypadku ucznia pełnoletniego);

3) wniosek dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego;

Miesięczna wysokość dochodu  na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne w roku szkolnym 2021/2022 nie może być większa niż kwota 528,00 zł* netto;

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł*.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września 2021 r. do gabinatu pedagoga (pokój nr 4)

 

 

* Podana kwota obowiązuje do 31 grudnia 2021 r.

 


       logo (1) Kuratorium Oświaty w Łodzi        logo cke           logo oke  logo skier      logo poradnia         

 

                                                      logo bip


 

       

Copyright © 2021. Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących im.Jana Pawła II w Skierniewicach Rights Reserved.