Ułatwienia dostępu

^Powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

NA TERENIE SZKOŁY OBOWIĄZUJE ZAKAZ WSTĘPU OSÓB, KTÓRYCH OBECNOŚĆ NIE JEST KONIECZNA DO ZAPEWNIENIA REALIZACJI ODBYWAJACYCH SIĘ ZAJĘĆ.

DZIĘKUJEMY!

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY ODDALI GŁOS NA NASZE PROJEKTY W BUDŻECIE OBYWATELSKIM. DZIĘKI WAM BEDĄ ONE ZREALIZOWANE NA TERENIE NASZEJ SZKOŁY.

ZACHĘCAMY DO ODDANIA GŁOSU NA NASZE PROJEKTY Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

ZACHĘCAMY UCZNIÓW, RODZICÓW, PRZYJACIÓŁ I SYMPATYKÓW NASZEJ SZKOŁY DO ODDANIA GŁOSU NA ZGŁOSZONE PROJEKTY, KTÓRE MOGĄ BYĆ ZREALIZOWANE W NASZEJ SZKOLE I SŁUŻYĆ NASZYM UCZNIOM.

Nazwy naszych projektów to:

Rejon III lokalne

28. „Wymiana nawierzchni na bieżni okrężnej przy Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach” Poprawa infrastruktury sportowej przy szkole poprzez wymianę obecnej nawierzchni tartanu na nową.

15. „Nowoczesne nauczanie – laboratorium językowe i magiczna ściana” Przekształcenie klasy lekcyjnej w nowoczesne laboratorium językowe oraz zakup magicznej ściany edukacyjnej dla dzieci z najmłodszych klas.

Każdy z nas może oddać 2 głosy na projekty lokalne i 2 głosy na projekty ogólnomiejskie.

  

TUTAJ MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ KLIKNIJ

 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/22

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne;

2) zasiłek szkolny.

Komu przysługuje pomoc materialna?

Pomoc materialna przysługuje zamieszkałym na terenie Miasta Skierniewice:

1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych
o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Kto może ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej?

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:

1) wniosek rodziców (w przypadku ucznia niepełnoletniego);

2) wniosek pełnoletniego ucznia (w przypadku ucznia pełnoletniego);

3) wniosek dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego;

Miesięczna wysokość dochodu  na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne w roku szkolnym 2021/2022 nie może być większa niż kwota 528,00 zł* netto;

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł*.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września 2021 r. do gabinatu pedagoga (pokój nr 4)

 

 

* Podana kwota obowiązuje do 31 grudnia 2021 r.

 


       logo (1) Kuratorium Oświaty w Łodzi        logo cke           logo oke  logo skier      logo poradnia         

 

                                                      logo bip


 

       

Copyright © 2022. Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących im.Jana Pawła II w Skierniewicach Rights Reserved.